Contabil

Contabilul comunei Joița, doamna Dinu Florentina coordonează compartimentul financiar-contabil al primariei. Este funcţionar public şi nu poate fi membru al unui partid politic.

PRINCIPALELE ATRIBUŢII

Compartimentul financiar-contabil este subordonat direct primarului, colaborând, în activitatea sa cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei.

Activitatea compartimentului este grupată în 2 mari categorii:

 • activitate legată de bugetul local
 • activitatea de contabilitate.

Activitatea legată de bugetul local se referă la următoarele atribuţii principale:

 • Întocmeşte proiectul de buget pentru Consiliul Local la propunerea primarului,
 • Întocmeşte propunerile privind rectificările bugetare ori de câte ori este nevoie,
 • Întocmeşte prognoza bugetară pe 3 ani, corelată cu programul de investiţii,
 • Defalcă veniturile şi cheltuielile bugetare pe trimestre, pe capitole şi articole,
 • Urmăreşte execuţia bugetului local, inclusiv a instituţiilor subordonate,
 • Întocmeşte rapoartele trimestriale şi anuale privind execuţie bugetară şi le transmite la Direcţia Gen. a Finanţelor Publice,
 • Urmăreşte încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor bugetare aprobate, pe trimestre, pe capitole, articole pentru bugetul propriu al comunei,
 • Face propuneri privind virările de credite bugetare între capitole şi/sau între articole, începând cu trimestrul al lll-lea al anului bugetar,
 • Primeşte şi înaintează Primarului virările de credite bugetare solicitate de către unităţile subordonate.

Activitatea de contabilitate se referă la următoarele atribuţii principale:

 • Organizează şi conduce contabilitatea patrimoniului întocmind trimestrial darea de seamă contabilă,
 • Verifică şi centralizează situaţiile financiare prezentate de către instituţiile subordonate,
 • Exercită controlul financiar preventiv, respectând legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice.
 • Ţine evidenţa cheltuielilor pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli,
 • Efectuează operatiuni de deschidere  de credite pentru unităţile subordonate în baza bugetelor de venituri şi cheltuieli,
 • Întocmeşte documentele de plată către societăţile bancare şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi verificarea acestora cu documente însoţitoare,
 • Întocmeşte acte contabile  în conformitate cu reglementările în vigoare,
 • Întocmeşte rapoarte si statistici,
 • Centralizează statele de plată, calculeză şi virează sumele reţinute din salariile angajaţilor şi sumele  datorate de către unitate pregătind documentaţiile necesare.
 • Îndeplineşte şi alte sarcini care decurg din actele normative în vigoare.